Artikel 10. GARANTIE

10.1. Onlinee. staat ervoor in dat de zaken conform de in

het aanbod vermelde specificaties zijn en conform de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid zijn. Alleen indien dit specifiek is

afgesproken met Onlinee, staat Onlinee ervoor in dat de zaken

geschikt zijn voor anders dan normaal gebruik.

Artikel 11.

NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. Onlinee is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of
de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende
rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen
partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot
faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing
indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen
zeven dagen naar het oordeel van Onlinee passende zekerheid heeft
gesteld.

Artikel 12.
EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering vindt plaats onder
eigendomsvoorbehoud. Het eigendom op wordt alsdan pas overgedragen na volledige
betaling.

Artikel 13.
AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Onlinee is niet aansprakelijk voor schade ontstaan
als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen)
jegens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is
uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Onlinee
of leidinggevende ondergeschikten.
13.2.Onlinee evenmin aansprakelijk voor handelen van
(niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
13.3. Onlinee is niet aansprakelijkheid voor, door of namens haar
verstrekte adviezen.
13.4. Wederpartij dient Onlinee altijd in de gelegenheid te stellen een
klacht af te wikkelen, anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee
de schadeloosstelling.
13.5 Als Onlinee desondanks toch aansprakelijk is, is aansprakelijkheid
(uit welke hoofde dan ook) beperkt tot het bedrag dat Onlinee uit
hoofde van de desbetreffende overeenkomst van wederpartij heeft ontvangen. In
ieder geval is Onlinee nooit gehouden tot betaling van meer dan €
8.000,- (achtduizend euro).

Artikel 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten
de wil en toedoen van Onlinee, al dan niet ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming
redelijkerwijs niet van Onlinee kan worden verlangd, zoals oorlog,
overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen,fabrieks- of vervoersstoringen
van welke aard dan ook, hacking, ict-storingen, werk- stakingen, uitsluiting of
gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, pandemieën, vorstverlet,
tekortkoming van derden die door Onlinee ten behoeve van de uitvoering
van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door
leveranciers), beslissingen van toeleverencies om dienstverlening te stoppen,
etc.
14.2. Overmacht geeft Onlinee het recht hetzij de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op
te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Tevens Ter zake van
het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling
gehouden.

Artikel 15. PARTIELE
NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met
wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige
bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen zullen partijen
in overleg treden over een vervangende regeling, die de bedoeling van partijen
en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze
zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS
VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

16.1. De vestigingsplaats van Onlinee is de plaats waar
wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Onlinee moet voldoen, tenzij
dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Onlinee is uitsluitend
het Nederlandse recht van toepassing.
16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij
en Onlinee gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die
daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Nederlandse
rechter van derechtbank te Eindhoven. Indien wederpartij een consument is en
dit zou leiden tot bevoegdheid van een rechter die niet volgens wet bevoegd zou
zijn, heeft deze wederpartij een maand de tijd, nadat Onlinee zich op
deze bepaling heeft beroepen, om te kiezen voor beslechting van het geschil
door de volgens de wet bevoegde rechter.